תנאי שימוש

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באחת משיטות המכירה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1. כללי:

1.1.כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. ''פעולה באתר'': כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטים בסעיפים 6 ו- 7 לעיל. ''מבצע פעולה באתר'': כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר או להשתתפות במכירה פומבית.


1.2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

1.3. בעלת האתר הינה חברת לימונז מרקיטינג בע"מ 

1.4. פור מי - FORME  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.


2. מהי פור מי - FORME  ומי עומד מאחוריו

2.1.פור מי - FORME הנו אתר סחר אלקטרוני (להלן: ''האתר'') המופעל על ידי חברת לימונז מרקיטינג בע"מ  (להלן: ''החברה''). האתר מציע ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים (להלן: ''המוכרים'') בשיטת המכירות הרגילות, הפומביות, קבוצתיות, מכרזים ומבצעים שונים (להלן: ''שיטות המכירה''), כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.


2.2.למען הסר ספק, חברת פור מי - FORME הינה מוכרת ו/או מספקת את כל המוצרים המוצעים באתר. כל המוצרים המוצעים למכירה בכל שיטות המכירה, מוצעים על ידי החברה.


3. הזכות לרכוש ולהשתתף בשיטות המכירה באתר פור מי - FORME :

3.1. רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.


3.2. השתתפות במכירות אסורה על עובדי חברת פור מי - FORME .

3.3. חברת פור מי - FORME רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.4.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

3.4.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים; 

3.4.3. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

4. המוצרים המוצגים באתר:

4.1 .באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: ''המוצרים'') מאת מיטב היצרנים והמשווקים הן בשיטת המכירות הפומביות והן במכירות קבוצתיות כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.


4.2. כאמור, חברת פור מי - FORME  הינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי החברה. חברת פור מי - FORME  הינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על הקונים.

4.3. פור מי - FORME  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

4.4. במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישור באתר פור מי - FORME .

4.5. פור מי - FORME המציעה את מוצריה למכירה באתר עושים כל שביכולתם להבטיח כי המוצרים המוצגים ימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין, רשאים המוכרים להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתם, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל והחברה תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

4.6. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של הבעלים בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל את הכמות המוצעת במהלך המכירה.


5. רישום באתר

5.1. בעת הרישום לאחת משיטות המכירה יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז.


5.2. באתר אין חובה למלא את פרטי כרטיס האשראי ולכן ניתן להשלים את תהליך הרישום ללא פרטי כרטיס האשראי. החברה ממליצה להזין את פרטי כרטיס האשראי על מנת לזרז את הטיפול בהזמנה.

5.3. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה והמוצר לא יסופק לך.

5.4. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה (ראה פירוט בס' 12).

5.5. לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/זכייתך/רכישתך במכירה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

5.6. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק. החברה ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למוכרים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית ו/או הפרטית באתר.

5.7. כל הצעה/הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההצעה/הזמנה לא התקבלה במחשבי החברה או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת ההצעה/הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה.

5.8. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי פור מי - FORME הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי פור מי - FORME  ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.


6. מכירה פומבית

הגדרה: הגשת הצעת מחיר לרכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה במסגרת המכרז הפומבי, וזאת כאשר למגישים הצעות מחיר יש ידיעה על גובה הצעות המחירים האחרות שהוצעו על ידי גולשים אחרים באתר.


6.2. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי החברה, מחיר הפתיחה של המכירה הנקבע על ידי המוכרים, סכום ההצעה הבאה שיש להגיש על מנת לזכות במוצר, וזמן הסגירה של המכירה העלול להידחות עד למשך 90 שניות מרגע ההצעה האחרונה. בכל מקרה, המוכר שומר לעצמו את הזכות להקדים ו/או לדחות את מועד סגירת המכירה הפומבית.

6.3. כל משתתף רשאי להגיש מספר בלתי מוגבל של הצעות במכירה שהינן גבוהות מסכום ההצעה הנוכחי. הצעות נמוכות מסכום ההצעה הנוכחי לא יתקבלו במערכת.

6.4. ההצעות תתפרסמנה באתר כשהן כוללות את ראשי התיבות של השם הפרטי ושם המשפחה של נותן ההצעה. שורת הזוכה תופיע במסך של נותן ההצעה הגבוהה. בהשתתפותך במכירה הנך מביע את הסכמתך להציג את פרטים אלו למשתמשי האינטרנט.

6.5. ההצעות תתעדכנה כל עוד המכירה פתוחה. ניתן לעלות את סכום המכירה על ידי מתן הצעות נוספות ללא צורך ברישום מחדש.

6.6. החברה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן רציף ומקוון.

6.7. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה המוקדמת ביניהן.

6.8. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי החברה. רישומים אלה מהווים ראיה מכרעת לנכונותם.

6.9. לאחר מועד סגירת המכירה הפומבית, תיבדקנה כל ההצעות שהוגשו במסגרת המכירה, והזוכים בו יקבעו באופן ממוחשב על ידי דרוג ההצעות שהוגשו, החל מההצעה הגבוהה ביותר, וכלה בהצעה הנמוכה ביותר, בכפוף לכמות המוצרים המוצעת, ההצעות שתבחרנה כזוכות תהיינה ההצעות הגבוהות ביותר.

6.10. תוצאות המכירה המתפרסמות באתר עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור.

6.11. יתכנו סטיות של פרקי זמן קצרים במועדי סיום המכירות והדבר לא יהווה עילה לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מוכר המוצר או מי מטעמם.

6.12 לאחר קביעת הזוכים, תישלח לזוכים הודעה על זכייתם לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו) הודעת הדואר האלקטרוני הנ''ל מהווה תנאי לזכייה במכירה. כמו – כן לזוכה תופיע הודעת זכייה ב''חשבון שלי'' של הלקוח. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכירה פומבית הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה.

6.13. אין החברה או המוכרים נושאים באחריות לקבלת הודעת הזכייה בכתובת הדואר האלקטרוני של הזוכה במידה וכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה ו/או תא הדואר אינו מקבל הודעות מכל סיבה שהיא.

6.14. היה והצעתך זכתה במכירה הפומבית, יחויב כרטיס האשראי שלך על ידי המוכר בסכום הצעתך לרבות דמי המשלוח.

6.15  חברת פור מי - FORME שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה פומבית כלשהי, באם יתברר לה שחלה תקלה בתקשורת או כל תקלה אחרת כלשהי שמנעה ממשתתפים במכירה הפומבית את היכולת להתחרות במכירה הפומבית באופן תקין, או שמנעה מהנהלת האתר לנהל את המכירה כפי שתכננה.


7. מכירה קבוצתית:

7.1. הגדרה: במכירה הקבוצתית המוכרים מציגים מוצר/שרות למכירה מוגבלת במלאי ובזמן ובמחיר קבוע ואטרקטיבי במיוחד. מאחר ובמכירה זו כל הקודם זוכה, אנו מציעים למהר ולהצטרף במכירה. היות ובמכירה קבוצתית אין צורך בהגשת הצעה, הנך מצטרף ישירות לרשימת הקונים, וכל הקונים זוכים.


7.2. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי המוכר, מחיר אחיד של המוצר הנקבע על ידי המוכרים, כמות מוצעת למכירה והכמות שנותרה לפי נתוני המוכרים וזמן הסגירה של המכירה. בכל מקרה, המוכר שומר לעצמו את הזכות להקדים ו/או לדחות את מועד סגירת המכירה הקבוצתית ולהגדיל/להקטין את הכמות המוצעת בהתאם לביקוש ושיקול דעתו. אין בהגדלת/הקטנת הכמות ו/או הקדמת/דחיית מועד סגירת המכירה כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.

7.3. המחיר המוצג במכירה קבוצתית הנו אחיד ואינו משתנה מלקוח ללקוח.

7.4. כל עוד המכירה פתוחה יופיע ברשימת הזוכים ראשי התיבות של שמם הפרטי ושם משפחתם של הקונים. בביצוע ההזמנה הנך מביע את הסכמתך להציג את פרטים אלו למשתמשי האינטרנט.

7.5. תנאי מוקדם לתוקף הזמנתו של משתתף במכירה קבוצתית הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה.

7.6. אין החברה או המוכרים נושאים באחריות לקבלת הודעת ההזמנה בכתובת הדואר האלקטרוני של הזוכה במידה וכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה ו/או תא הדואר אינו מקבל הודעות מכל סיבה שהיא.

7.7. היה והשתתפותך במכירה קבוצתית אושרה, תישלח הודעה על הזכייה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו) הודעת הדואר האלקטרוני הנ''ל מהווה תנאי לזכייה במכירה. כמו – כן תופיע הודעת זכייה ב' 'חשבון שלי''. כרטיס האשראי שלך יחויב על ידי המוכר בסכום המכירה הקבוצתית לרבות דמי המשלוח.


8. מי היא חברת פור מי - FORME :

חברת   " פור מי - FORME  " הינה יבואנית של ריהוט משלים ,פרחים , מתנות ומוצרי נוי.

 לחברת " פור מי - FORME " מערך מנהלתי באמצעותו מבוצעת בקרה מוקפדת על סוג המוצר ואיכותו , פור מי - FORME חברת הרהיטים ועיצוב הבית, השורשית והאיכותית ביותר בישראל. מזה עשרות שנים שומרת החברה על מיקומה כמותג הישראלי המוביל בתחומי העיצוב, האיכות, הידע, המסורת והניסיון הרב בעץ. פור מי - FORME מעניקה לך חווית קניה, שירות הגון, ידע מקצועי וקולקציית רהיטים ואביזרי עיצוב עשירים ומגוונים, לצד מחירים הגונים השווים לכל כיס.
 

9. משלוח ואספקת המוצרים:
 

הערה חשובה לאספקת רהיטים ומוצרים:
בענף הריהוט בלבד: זמני האספקה ועלות ההובלה וההרכבה (במידה ותידרש הרכבה) בענף הרהיטים הרשומים בדף המוצר מתייחסים לאזור צפון הארץ בלבד. (צפון הארץ מוגדר מחיפה והקריות ועד רמת הגולן).

למקומות המרוחקים מהצפון עלולים להיות זמני אספקה הגבוהים יותר מהכתוב בדף המוצר, ועלות ההובלה וההרכבה (במידה ותידרש הרכבה) תהיה גבוהה יותר מהכתוב בדף המוצר.

9.1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

9.2. זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

9.3. אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע על ידי המוכרים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

9.4. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברה.

9.5. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי המוכרים ועל פי שיקול דעתם. למוכרים שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותם להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך במקום ניהול עסקיו של המוכר.

9.6. המוכרים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

9.7. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים, ו/או מקומות רחוקים מהצפון, ו/או מקומות באזורים מסוכנים כגון: בגדה, מקומות על קו התפר וכד'.

9.8. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

9.9. בעת תיאום האספקה, רשאית החברה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה. 

9.10. דמי הטיפול והמשלוח יהיו נקובים במפרט המוצר.
הזוכה/רוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח אם יבחר לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי ממחסני המוכר.
זאת לאחר תיאום טלפוני מראש עם מחלקת שרות הלקוחות של פור מי - FORME  .
 
9.11. משלוח ואספקת המוצרים:
 
הערה חשובה לאספקת רהיטים ומוצרים:
בענף הריהוט בלבד: זמני האספקה ועלות ההובלה וההרכבה (במידה ותידרש הרכבה) בענף הרהיטים הרשומים בדף המוצר מתייחסים לאזור צפון הארץ בלבד. (צפון הארץ מוגדר מחיפה והקריות ועד רמת הגולן).

למקומות המרוחקים מהצפון עלולים להיות זמני אספקה הגבוהים יותר מהכתוב בדף המוצר, ועלות ההובלה וההרכבה (במידה ותידרש הרכבה) תהיה גבוהה יותר מהכתוב בדף המוצר.
 
(1) עלות דמי ההובלה וההרכבה כתובים בדף של כל מוצר. הערה: מטעמי בטיחות, המתקינים של "פור מי - FORME " אינם מתקינים כוורות על קירות גבס. הלקוח יתקין זאת על אחריותו.
 
(22) על אף שמחיר ההובלה וההרכבה כתוב בכל דף מוצר, שמורה זכותם הבלעדית של הספקים לבקש תוספת למחיר זה עבור הספקה למקומות רחוקים במיוחד כגון: אילת, הערבה, תל אביב והדרום, מושבים מבודדים בדרום, מושבים עיירות וערים באזור באר שבע, וכד'. במידה והלקוח והמובילים לא יגיעו להסכמה בנושא סכום ההובלה וההרכבה, שמורה זכותה של הנהלת האתר לבטל את הרכישה ולהחזיר ללקוח את כספו במלואו. במידה והספק לא יוכל לבצע הובלה והתקנה למקומות מרוחקים כגון אילת, על הלקוח יהיה לבצע "איסוף עצמי" מהמפעל וסכום ההובלה וההתקנה יקוזזו מהרכישה.
 
 חשוב לציין כי מחיר ההובלה וההרכבה רשום בכל דף, וכי אין דרך טכנית לסדר כך שעבור לקוח מהדרום יירשמו דמי הובלה והרכבה גבוהים יותר. כל לקוח שנרשם לאתר מסמן כי קרא והסכים לתקנון האתר ולמה שכתוב בו, כך שעם רישומו של הלקוח הוא למעשה מסכים לכל הכתוב כאן.
 
בנוסף לאמור מעלה: במידה והלקוח לא ירצה ב"איסוף עצמי", או במידה והמפעל המספק לא יכול או לא מסכים לבצע הובלה למקומות מרוחקים, שמורה זכותה של הנהלת האתר לבטל את ההזמנה ללא חיוב כלשהו של הלקוח.
 
דמי ההובלה לדרום יהיו כדלקמן (הגדרת "דרום" היא דרומית מהעיר תל אביב):
 
א) מאשקלון דרומה ועד קו רוחב דימונה - שדה בוקר: תוספת של 40% למחיר ההובלה הרשום בדף המוצר.
 
ב) מקו רוחב דימונה-שדה בוקר ועד קו רוחב מצפה רמון - עין יהב: תוספת של 75% למחיר ההובלה הרשום בדף המוצר.
 
ג) מקו רוחב מצפה רמון-עין יהב ועד אילת ואיזור אילת (יוטבתה וכד'): תוספת של 150% למחיר ההובלה הרשום בדף המוצר. 

תיקונים במוצר במקומות מרוחקים: היות והמפעלים מתכוונים קווים למקומות מרוחקים בתדירות שאינה גבוהה, עלול תמיד להיווצר מצב כי תיקון הנדרש במוצר ייקח זמן גדול יותר מהסביר. במצב כזה על הלקוח להבין את הקושי הלוגיסטי ולהתייחס לכך בהבנה. 
 
(3) זמני ההספקה למקומות מרוחקים כגון: דרומה מקו הרוחב של אשקלון, תל אביב, וישובים שונים המבודדים, עלולים להיות מעבר לזמן ההספקה המצוין בדף המוצר.
 
(4) כאמור בסעיף 9.122. "דמי המשלוח המפורטים בהצעה ובדף המוצר אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים." ללא פגיעה בכללותו של סעיף 9.13, 
 
(55) ראוי לציין כי בענף הריהוט מקובל ונהוג כי המובילים דורשים תוספת למחיר ההובלה לדוגמא במקרים מעיין אלו: א) במקרים בהם לא ניתן להחנות את המשאית המובילה בסמוך למקום ההתקנה, כך שעל המוביל לשאת את הריהוט למרחק רב. ב) במקרים בהם ההובלה היא לקומת קרקע, ושלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית: המובילים מחייבים תוספת של 50 ש"ח עבור כל קומה שהיא מעל לקומת קרקע. 
 
(6) זמן ההספקה מצוין בדף של כל מוצר ומוגדר כמספר "ימי עבודה". חשוב לציין: ימי שישי, ימי שבת, חגים, וערבי חגים אינם מוגדרים כימי עבודה. 
 
(77) דמי המשלוח ההובלה וההרכבה של רהיטים הרשומים בדף המוצר הם עבור מוצר אחד בלבד. במידה והלקוח מזמין רהיט נוסף באותה ההזמנה, על אף שמבחינה טכנית נרשם אוטומטית בהזמנה חיוב עבור מוצר אחד בלבד, דמי ההובלה וההרכבה יהיו כפולים. לדוגמא: במידה ורוכשים 2 ארונות או 2 מזנונים מאותו הפריט בהזמנה בודדת אחת, על אף שמפאת אילוץ טכני בהזמנה נרשמים דמי משלוח עבור ארון או מזנון אחד בלבד, על הלקוח להוסיף דמי הובלה והרכבה גם עבור הארון או המזנון השני. ולמען הבהרת הנושא: על הלקוח לשלם דמי הובלה והתקנה עבור כל אחד מהרהיטים או המזנונים(לדוגמא) המוזמנים בהזמנה אחת בודדת.

10. תשלום

10.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.


10.2. הגשת הצעה וזכייה ב ''מכירה פומבית'', ''מכרז'' ו/או "מכירה רגילה"  ו/או הגשת הצעה ל ''מכירת קבוצתית'' שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

10.3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

10.4. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בס' 11.

10.5. אם הוזמן מוצר ו/או שירות הנקובים במטבע חוץ, יחושב שער הדולר על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתן יומי בישראל.


11. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים וטובין מצד הלקוח שלא עכב פגם

11.1. ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי המציע כולל ת.ז. בכל מקרה הלקוח יחויב בדמי ביטול לפי חוק הגנת הצרכן.


11.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
 
11.3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

11.3.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

11.3.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.

11.3.3. טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן בעקבות העסקה כגון: בכל ענף הריהוט בו המוצר מיוצר עבור הלקוח, וכד'. (וטרינות,מזנונים וכד' אשר נבחר עבורן צבע עץ, או רהיטים שנבחרו עבורם מידות, צבע העץ וכד'). הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובפרט האמור בסעיף 14ג(4), לפיו לקוח לא רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו שדרוגים במיוחד בשביל הלקוח (להלן ציטוט הסעיף: " טובין שיוצרו ו/או יובאו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה").

11.3.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

11.4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר/לספק/ליצרן במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.

11.5. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.

יובהר ויודגש: 
ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

 
11.66. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.

11.7. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

11.8. חברת פור מי - FORME תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח מול המוכרים למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בהחזרת המוצר.
 

סיכום נושא מדיניות ביטול והחזרה ע"פ חוק הגנת הצרכן
 

א. כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה, פור מי - FORME רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בתשמ"א – 19811 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. 
22. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם:
במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם; 
 אם קיבלתם את המוצר,יש להעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר הנכס.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 144 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י אתר פור מי - FORME .
 אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לבעל החנות במקום עסקו, על חשבונכם.

חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דעו: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 

12. ביטול מכירות מצד החברה

12.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:


12.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

12.1.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

12.1.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

12.1.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

12.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

12.1.6 החברה רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם חלפו למעלה מ- 48 שעות מתום המכירה, וטרם נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.
12.2. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.


13. סודיות ופרטיות

13.1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של חברת פור מי - FORME . החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.


13.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

13.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

13.4. החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

13.5. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

13.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.

13.5.2. אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

13.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

13.5.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;

13.5.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.


14. אחריות

14.1. לגבי מוצרים המוצגים באתר אותם חברת פור מי - FORME הינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות: לגבי המוצרים הנ"ל חברת פור מי - FORME אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך.


14.2. אותם המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברה, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.

14.3. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

14.4. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

14.5. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

14.6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


15. דין ושיפוט

15.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז עכו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.  16. נקודות כלליות נוספות

1. הנהלת החנות ו/או האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות בקנייה ו/או במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי  מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

 
22.  התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו לעיתים הבדלים בין העיצוב והגוון המופיע בתצלום לבין העיצוב והגוון המקורי של המוצר המסופק בפועל. כמו כן ייתכנו שינויים בפרזולי וידיות רהיטים. (הידיות של הרהיטים הינם לצורכי המחשה בלבד). במידה ואכן יש אי התאמה בין השתיים אזי המילים שכתובות במודעה גוברות על התצלום הנראה באתר. כמו כן, המילים שכתובות על המוצר גוברות על האמור בכותרת המודעה. כמו כן כלולים להיות שינויים בגווני העץ הנובעים משנויי כיוון של צג המחשב, או משינויים הנובעים מעצם ההבדלים בהם מכוונים צגים שונים של חברות שנות.
בכל האמור בסעיף זה הנובע מתנאים אובייקטיביים לא יהיה משום עילה לביטול עסקה, או תביעה כלשהי מצד הלקוח.
 
3.  הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.
 
4.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן, ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות. 
 
5.  רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
 
6.  נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
 
77.  מעת לעת משנים מפעלי ויבואני הרהיטים את מבחר גווני העץ, את מגוון הרהיטים, את מגוון הידיות לבחירה וכד'. הנהלת האתר עושה ככל יכולת לעדכן את השינויים במהירות האפשרית. בכל מקרה עלול להיווצר מצב כי גוון עץ, או ידית מסוימים חסרים במלאי או שאינם מיוצרים יותר. במקרים כאלה תיידע הנהלת האתר או הנהלת החברה את הלקוח במחסור.במקרים כאלה שמורה זכותו של הלקוח לבחור בגוון או בידית אחרים. בכל מקרה מחסור בצבע עץ, או צבע בד, או ידית וכד' אותם בחר הלקוח לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הלקוח.
 

תודה שרכשתם מוצר של פור מי - FORME .

אנו מקווים שהמוצר שרכשתם עומד בציפיותיכם. המוצר מיועד להרכבה עצמית ומצורפות הוראות הרכבה (בחלק מהמוצרים). 


יתכן וחלק מהמוצרים יסופקו מורכבים.

שרות לקוחות לאחר קניה, ניתן במחסני החברה בלבד.

מחלקת שרות הלקוחות תשמח לשרת אותכם טלפונית בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, 

בטלפון מספר- 0543168496

כמו כן, ניתן לפנות כל יום בפקס או בדואר אלקטרוניinfo@forme.co.il

אנו מתחייבים למענה עד 72 שעות.

עם קבלת המוצר אנא בדקו שכל החלקים נמצאים באריזה, במידה ומצאתם שאחד החלקים חסר או לא תקין אנא צרו קשר עם מחלקת שרות הלקוחות.

לאחר הרכבת המוצר, במידה ונתקלתם בבעיה בתפעולו, אנא צרו קשר עם שרות הלקוחות וציינו את מהות הבעיה. שרות הלקוחות יפנה אותכם בתיאום מראש, לתחנת השרות, על מנת לקבל שרות מקצועי ואמין.

שימו לב: כל החזרה של מוצר חייבת להיות באריזתו השלמה והמקורית.

באחריות הלקוח להחזיר את המוצר למחסני החברה.


ביטולי הזמנה במבצעים בהם המשלוח חינם, יחויבו בעלות משלוח בסך 59 ש"ח.

לאחר קבלת המוצר ובדיקתו במחסני החברה, חשבונכם יזוכה בתוך 21 ימי עסקים במחיר הקניה (ללא דמי משלוח) ובניכוי 5% דמי ביטול עסקה.

לא יתקבלו מוצרים שהורכבו ופורקו.

אנו מקווים שתיהנו  מהמוצר שרכשתם ותצטרפו לקהל לקוחותינו החוזרים.

From Our Blog

em_ads_07.jpg

28

aug

Pellentesque eget nibh

Quisque dapibus dignissim consectetur. Nunc efficitur vitae tellus quis dictum. Integer justo diam

Read more

em_ads_08.jpg

28

aug

Pellentesque eget nibh

Quisque dapibus dignissim consectetur. Nunc efficitur vitae tellus quis dictum. Integer justo diam

Read more

em_ads_07.jpg

28

aug

Pellentesque eget nibh

Quisque dapibus dignissim consectetur. Nunc efficitur vitae tellus quis dictum. Integer justo diam

Read more

em_ads_08.jpg

28

aug

Pellentesque eget nibh

Quisque dapibus dignissim consectetur. Nunc efficitur vitae tellus quis dictum. Integer justo diam

Read more

em_brand_01.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_03.jpg
em_brand_04.jpg
em_brand_05.jpg
em_brand_06.jpg
em_brand_07.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_02.jpg